Oficiální stránky Miloš Zeman
Oficiální stránky
  přidat osobnost
Extended (Ultravox) Propustka Do Pekel (Divokej Bill) Limitless (Piano Guys) Oppidum (Filipova Lenka) Down The Road Wherever / Dlx (Knopfler Mark)

Miloš Zeman diskuse strana 2200

Jak na vás Miloš Zeman působí? Co pěkného byste řekli? Co se vám líbí?

Komentář  
Jméno     Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli komentář může být vymazán, zvláště urážlivé nebo vulgární, které nejsou povoleny. Nahlásit komentář »

Anonym 90186 29.06.2017 15:35
A co je horší: k přípravě ústavy nebyly menšiny připuštěny, ani ji s nimi nikdo nekonzultoval. Výše uvedené údaje ze sčítání lidu nejsou zcela spolehlivé, Čechů ve skutečnosti bylo ve státě méně, protože sčítací komisaři mohli národnost stanovovat proti vůli sčítaných a přiřazovat je ke státotvornému národu. Židé se před válkou hlásili hojně k německému obcovacímu jazyku a tak v preventivní snaze snížit počet Němců v československém státě se ustavila národnost židovská, což mělo za důsledek, že když se k ní Žid přihlásil, ztratil práva na výhody, platící pro domácí Němce s úřady jednat německy v místech, kde byla alespoň 20% menšina neboť již nepatřil k menšině německé, byť jiný jazyk než němčinu neznal.

Anonym 90186 29.06.2017 15:34
Tzv. revoluční Národní shromáždění dělalo vše, aby oddálilo všeobecné volby (do dubna 1920), protože potřebovalo odhlasovat klíčové zákony, které by za účasti poslanců menšin neprošly, takže Československo bylo nakonec posledním státem Evropy, kde se po válce volby konaly.
Češi, Moravané a Slezané s mateřským jazykem německým a polským se za první republiky nepovažovali za Čechoslováky, protože československý národ nebyl vytvořen ve smyslu politickém, nýbrž na základě jazykovém a státotvorný národ Čechů (oficiálně československý) učinil snad vše, aby se v novém státě doma necítili. V preambuli čs. ústavy se pravilo: My, národ československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa na rozdíl od americké ústavy, ze které československá ústava opisovala: My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu To je obrovský významový rozdíl. Kde podle preambule čs. ústavy zůstaly národnostní menšiny? Předlitavsko, část rakousko-uherské monarchie, kam patřily i české země, pojem národnostní menšina neznalo a úřední (státní) jazyk až do svého rozpadu nezavedlo. Jazykoví Češi, před válkou autonomisté, se stali založením republiky vášnivými obhájci centralismu. ČSR byla národní stát založený na jazykovém pojetí národa a ve svém přístupu k menšinám se příčila demokratickým principům. Situace byla o to vážnější, že podle sčítání lidu v roce 1921 stálo 3,124 milionu německy hovořících obyvatel proti 6,57 milionům Čechů (bez Slováků). Češi neměli ve státě ani většinu. Německá menšina v československém státě byla vůbec největší národnostní menšinou v Evropě.

Anonym 90186 29.06.2017 15:32
Je neoddiskutovatelným faktem. že ústavní listina byla schválena 29. 2. 1920 bez účasti domácích Němců, Rusínů, Maďarů, v podstatě bez Slováků a bez konsultace s nimi československým parlamentem, který byl vytvořen z delegací politických stran podle výsledků voleb do Říšské rady v roce 1911 s přibráním tzv. poslanců za Slovensko, kteří byli mnozí Češi, jako např. Edvard Beneš a Alice Masaryková. Čs. stát hned od počátku náležel jen jednomu privilegovanému národu v nesrovnatelně větší míře, než tomu bylo v Rakousko-Uhersku. Zákonodárci vyšli z představy, že tzv. menšiny jsou skupiny trpěných občanů, kteří svá práva přijímají jako dar od státního národa. Čeští politici se tehdy vyjadřovali, že jakákoliv účast Němců ve vládě by byla flagrantním porušením mírové smlouvy. Ministr financí Alois Rašín se v roce 1920 vyjádřil: Vybojovali jsme si československý stát a ten musí zůstat českým státem Podle podmínek míru máme právo zařídit si naše záležitosti tak, jako by ostatní národnosti vůbec neexistovaly

Anonym 31168 28.06.2017 16:59
Pro 90186-Ohledně zemědělské půdy a lesů se nejvíc osvědčuje když vše vlastní stát a tak má prostředky těm co na uvedeném pracují dobře zaplatit.To lumpáctví po údajné revoluci,kdy se půda a lesy vracely majitelům se neolsvědčilo.Z bývalých sedláků se stali povaleči co si jednou za rok přijeli pro tučné restituce a ti co v zemědělství dřeli celý život odcházeli do důchodu s nízkým důchodem.Tak zde sedmadvacet roků vládnoucí lumpové zemědělství tak zbídačili,že se tam pracovat nikdo nehrne.Trend nepracujících sedláků bude pak místo aby na svých polích pracovali,tak je prodají cizákům.Proto to chce krutou revoluci a všechen lidský dobytek,který sedmadvacet roků Česko zbídačuje odporážet na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí a znárodňovat veškerý majetek těchto lumpáckých rodů.

Anonym 90186 28.06.2017 16:08
Velkostatky a zemědělské zpracovatelské podniky, které byly v německých rukách a zaměstnávaly německý personál, vyměnily po převodu českým majitelům velkou část personálu za české zaměstnance. Zbytkové statky poskytovaly obživu pouze novým českým malorolníkům. Počet pracovních míst, jež byl pozemkovou reformou pro původní místní obyvatelstvo, tedy pro československé Němce, ztracen, je odhadován na sto tisíc.

Anonym 90186 28.06.2017 16:07
Přidělování zbytkových statků byl také oblíbený korupční prostředek, jak si zavázat politiky. Reforma měla i další, pro Čechy důležitý aspekt. Na parcelovaných velkostatcích byly zakládány osady s hospodářstvími, která se podle zákona nesměla již dělit, prodávat a pronajímat (tzv. zbytkové statky). Ty byly i v německy obydlených územích obsazovány prakticky výhradně Čechy se zjevným cílem posílit český nebo státotvorný živel v pohraničí, v dobovém žargonu počešťovat všemi prostředky zněmčená území.
Bylo vytvořeno 65 takových kolonisačních míst, vždy s 1015 hospodářstvími. Pozemková reforma byla tedy jedním z nejúčinnějších opatření k rozrušení homogenity německého osídlení, a tím k ohrožení jeho vědomí vlasti a existence národnostní skupiny vůbec.

Anonym 90186 28.06.2017 16:06
Celková bilance pozemkové reformy: prodáno 700 tisíc ha, z toho československým občanům německého jazyka jen 61 tisíc ha; 219 tisíc ha tzv. zbytkových statků připadlo československým občanům jazyka československého, tisíc ha občanům jazyka německého. Kromě toho stát převedl německým obcím asi 6tisíc ha lesa. Asi 733 tisíc ha vyvlastněné půdy si Pozemkový úřad ponechal pro zvláštní účely.

Anonym 90186 28.06.2017 16:05
Existovala však jedna výjimka vyplývající ze zákona o zabezpečení půdy pro dlouholeté pachtýře, která stanovovala, za jakých podmínek musí být tomuto pachtýři půda odevzdána. Z pozemků o rozloze 98 tisíc ha v českých zemích dostali dlouhodobí pachtýři mluvící německy asi 31 tisíc ha, což zhruba odpovídá jejich percentuálnímu podílu.O tomto přidělování však rozhodovaly soudy, nikoliv Pozemkový úřad.

Anonym 90186 28.06.2017 16:04
Nejhorší na tom bylo, že provedení pozemkové reformy bylo přenecháno k volnému uvážení Pozemkovému úřadu bez zákonné kontroly. Nikdo neměl žalovatelné právo na příděl půdy a proti rozhodnutí úřadu nebylo odvolání. V praxi se to dělalo tak, že se na prodej pozemků neoznámila lhůta, aby nemohla vyvstat veřejná konkurence a aby se ostatní zájemci o věci dověděli až tehdy, když už bylo o prodeji rozhodnuto.V roce 1924 poslanci čs. politické strany Bund der Landwirte Zierhut a Hanreich v interpelaci v Národním shromáždění uvedli jako odstrašující případ parcelování pozemků velkostatku knížete Liechtensteina a panství Vendme-Hohenzollern, u nichž se před reformou živily stovky německých rodin připadly vesměs Čechům a ony německé rodiny rázem přišly o živobytí.

Anonym 90186 28.06.2017 16:02
Politické strany byly v naprosté většině zaměřeny proti německy hovořícímu obyvatelstvu. Nejmilitantnější protiněmecký postoj zastávala Národně demokratická strana vedená Kramářem (národní demokracie), hned následována antiněmeckou a antisemitskou Národně socialistickou stranou (národními socialisty). Protiněmecká byla i katholická strana lidová a překvapivě také i sociální demokraté (oddělením komunistické strany v roce 1921 strana přišla o křídlo, které by mohlo její protiněmecký postoj mírnit). O spolupráci a dohodu s německy mluvícími občany usilovala, ale pouze zčásti, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrární strana), taktéž někteří agrárníci na Slovensku se snažili domluvit s maďarskou menšinou (později se obě zemské agrární strany sloučily).Jeden z nejvyšších úředníků, předseda Pozemkového úřadu Karel Viškovský prohlásil, že tam, kde národnostní poměry rozhodují, vytvoří se místa středních rolníků a z nich jednotné kolonie, aby byli národnostně a hospodářsky schopni odporu (rozuměj: proti německy hovořícím spoluobčanům). Po něm se stal předsedou Pozemkového úřadu Jan Voženílek a hned se nechal slyšet: Umožní se zabráním průmyslových podniků počeštění řady továren. To je významné aktivum naší reformy. Bez reformy pozemkové by se ani český sedlák, ani český kapitál nemohl zmocniti industrie cukerní. V resoluci zastupitelstva strany československých (národních) socialistů se praví: Pozemková reforma ve zněmčeném a zmaďarštěném území budiž provázena v plném souhlase s tamními elementy státotvornými, tj. s Čechy a Slováky proti Němcům a Maďarům.

Anonym 90186 28.06.2017 16:00
Během prvních šesti let reformy se vyvlastnilo 239 928 ha a z této rozlohy bylo přiděleno rolníkům německé národnosti nejvýše šest tisíc ha.Reforma probíhala v duchu odčinění doby temna, napravení křivdy spáchané na Češích po bitvě na Bílé hoře, a byla přijímána jako dovršení historické spravedlnosti po třech stoletích. Jejím účelem bylo zbavit cizáckou, především německou šlechtu majetku, který údajně měla nabýt na úkor odbojné šlechty české po bitvě na Bílé hoře. Že to byla nepravda, se ignorovalo.
Pro miliony občanů nového státu byla pozemková reforma názornou lekcí, jak snadno se dají zneužít zfalšované dějiny pro nacionální satisfakci. Většinou si to nebyli schopni vlivem zkreslených výkladů českých dějin uvědomit. Na rozdíl od nich si to měly uvědomit vůdčí osobnosti československého státu, především Masaryk. A ten mlčel.

Anonym 90186 28.06.2017 15:59
Získaná půda se prodala více než půl milionu drobných vlastníků. Vytvořilo se na dva tisíce tzv. zbytkových statků o výměře cca 100 ha, jež byly podle půdní výměry prodány levněji než půda drobným zemědělcům. Kupci oněch zbytkových statků museli prokázat, že doma mluví česky, že děti vychovávají po česku, jaké národnosti je choť, zda byli oba jeho rodiče Češi atp. Složil-li potenciální kupec tuto zkoušku úspěšně, bylo mu vydáno vysvědčení opatřené razítkem Národní rady, dosvědčující, že jeho češství je zabezpečeno.Oficiálně čs. úřady spočetly, že v letech 1921 až 1930 vlivem pozemkové reformy zmizelo v českých zemích 3250 německých zemědělských usedlostí.S příslušnými námezdními silami, protože noví čeští vlastníci české Němce už nezaměstnali.

Anonym 90186 28.06.2017 15:58
Jedním z prvních legislativních aktů nikým nevoleného parlamentu Československé republiky byla pozemková reforma ze 16. 4. 1919, spěšně zahájená ještě před prvními parlamentními volbami, méně proto, aby se předešlo případné bolševické revoluci, ale hlavně proto, aby se vše odhlasovalo před tím, než budou do parlamentu zvoleni němečtí zástupci (a také maďarští, polští, rusínští, slovenští). V rámci reformy se konfiskoval bez jakékoli kompensace veškerý majetek císařské rodiny. Šlechtickým rodům bylo povoleno vlastnit maximálně 150 ha zemědělské půdy nebo 250 (v některých případech 500) hektarů veškeré půdy a půda nad tyto limity se od nich vykupovala za jednu třetinu ceny byla to skrytá konfiskace šlechty a zjevná snaha omezit její vliv. Morálním ospravedlněním reformy bylo odčinění Bílé hory, což byl důvod zcela nesmyslný, ale šovinismem zachváceným českým obyvatelstvem byl přijat bez námitek, ba s nadšením. V českých zemích bylo konfiskováno a vykoupeno za třetinovou hodnotu 2 358 209 ha, na Slovensku 1 661 965 ha, 34 % půdní rozlohy ČSR. To mělo zcela bolševický rozměr. Co se týká lesů, bylo jich v Čechách zkonfiskováno 60 %, na Moravě 70 % a 700 tisíc ha na Slovensku a Podkarpatské Rusi.President republiky šel příkladem a nechal zabavit Fürstenbergům zámek v Lánech a arcivévodovi Josefovi letní sídlo v Topoľčiankách.

Anonym 31168 28.06.2017 09:08
Pro 90186.Sudety bylo české území kam se Němci napakovali.Podle tohho se tedy měli chovat.Když před válkou chtěli do Říše tak je tam přes dekrety Beneše vítězné mocnosti nahnali.Odsun nevymyslel Beneš,ale výtězné mocnosti.Jeho dekrety byly jen reakcí na rozhodnutí vítězných mocností.

Anonym 31168 28.06.2017 09:02
Prý stovky kytic pokládali lidé za oběti komunistů.Až bude národ po revoluci pokládat kytice za oběti kapitalistického svinčíkmu tak to bude hodně přez devět milionů.

Anonym 90186 27.06.2017 19:15
Mírová konference po Benešově podání z 20. 5. 1919 s ulehčením uzavřela: Postavení Němců v Čechách jest přirozeně zcela jiné (než postavení Maďarů a Rusínů). Němci byli ještě před několika málo lety představiteli dominujícího vlivu ve státě. Tvoří vysoce rozvinutý, velice zdatný element a v minulosti byli kmenem velmi agresivním. Je zřejmé, že blahobyt a možná i sama existence nového státu bude záviset na tom, s jakým úspěchem stát začlení do svých řad Němce jakožto občany sobě nakloněné. Právě velikost tohoto úkolu z něj činí úkol od základu jiného charakteru, než jakým by byla pouhá ochrana jiných menšin, jíž se měla zabývat Komise. Je to úkol, který zasahuje hluboko do srdce všech institucí, takže jeho řešení bude pravděpodobně nejlépe přenechat Čechům samým. Komise obdržela od dr. Beneše sdělení, v němž ji tento informuje, že je úmyslem současně vlády přistupovat k Němcům s maximální liberálností. Návrhy, jež činí, daleko přesahují cokoli, co se komise cítila být oprávněna sama navrhovat. Za daných okolností je tudíž přesvědčena, že by bylo moudřejší od zvláštních zmínek o Němcích upustit.Toto usnesení nebylo nikdy v ČSR zveřejněno.

Anonym 90186 27.06.2017 19:13
Spojencům na mírových jednáních tvrdil i takový nesmysl, že většina dělníků v sudetoněmeckém průmyslu jsou Češi, že v pohraničí českých zemí neexistují čistě německé okresy, ale pouze smíšené s podílem českého obyvatelstva v průměru mezi 30 až 35 %. Tyto Benešovy sliby učiněné oficiálně jménem československé vlády byly v ČSR utajovány až do 10. 10. 1937, kdy Beneš musel reagovat v deníku Prager Presse pod kryptonymem X. Y. na výtky SdP (Sudetendeutsche Partei, Sudetoněmecké strany), proč sliby učiněné na mírové konferenci nesplnil.

Anonym 90186 27.06.2017 19:12
Několikráte ujistil mírovou konferenci, že Němci budou v ČSR požívat menšinových práv a v memorandu č. 3 napsal: Němci budou mít v Čechách stejná práva jako Čechoslováci Jazyk menšin bude všude povolen. Žádné menšině nebude nikdy odepřeno mít své školy, soudce a soudní dvory Němčina by měla být druhým zemským jazykem Režim by byl podobný režimu švýcarskému. Tento režim bude nastolen v Čechách nejenom proto, že Češi jsou a vždy byli prodchnuti nejhlubším smyslem pro demokracii, právo a spravedlnost. Nepravdivě udal, že Němců je jen 900 tisíc (podle jiných zdrojů 800 tisíc nebo 1,5 milionu) a sídlí na území zvícím dohromady jen 8tisíc km2 ve čtyřech lokalitách, a že Rakousko-Uhersko zfalšovalo při předválečném sčítání lidu počet Němců v českých zemích o 800 tisíc až milion v jejich prospěch.

Anonym 90186 27.06.2017 19:10
Beneš na mírových jednáních v Paříži tvrdil spojencům v nótě z 20. 5. 1919: Československá vláda má v úmyslu zorganisovat svůj stát tak, že za základ národnostních práv přijme zásady uplatněné v ústavě Švýcarské republiky. Tj. chce z Československé republiky učinit něco na způsob Švýcarska, přičemž samozřejmě vezme v úvahu specifické poměry v Čechách V praxi bude němčina druhým zemským jazykem a bude se běžně používat ve správě, před soudy a v ústředním parlamentu na základě rovnosti.

Anonym 90186 27.06.2017 19:09
Beneš nebyl spokojen s představou, že se územní otázky budoucího Československa budou řešit na pařížské mírové konferenci, a zahájil prosazování vlastní a Masarykovy vůle pomocí faits accomplis (dokonaných skutků). Týkalo se to všech území, kde Češi nebyli nebo neměli většinu německého pohraničí, kde Češi byli podle sčítání lidu z roku 1913 zastoupeni asi jen 5 % obyvatelstva, Těšínska, kde Němci a Poláci dohromady vůči česky hovořícím představovali většinu, a Slovenska. První kroky nevoleného parlamentu vedly k obstavení velkostatků (namířeno hlavně proti českým Němcům a šlechtě vůbec) a k zestátňování železnic. Protože soukromé železnice v pohraničí byly v rukou českých Němců, vyvolalo to z jejich strany protesty. 9. 1. 1919 byl vznesen návrh na zestátnění lázní (většinou v rukou českých Němců), minerálních zdrojů. 17. 7. 1919 oznámila vláda, že pracuje na znárodnění dolů a hutí za náhradu. Nakonec se nic z toho nedotáhlo zcela do konce, ale zvýhodněni byli legionáři zákony z 23. 5. a 24. 7. 1919, které je upřednostňovaly při přijímání do státních a polostátních podniků, k soudům, policii, finanční stráži. Čeští Němci protestovali, obávali se, že zvýhodnění půjdou na jejich úkor, a měli pravdu.

Anonym 31168 27.06.2017 17:49
Stále více lidí požaduje zrušení Senátu jako líheň povalečů a nepotřebnou veteš.Dle mého názoru je třeba také znárodnit veškerý majetek současných a minulých senátorů za škody co národu Čechů nadělali.Chce to revolucí dostat k moci na staré lumpy velice krutou ruku mladé generace.

Anonym 94158 27.06.2017 15:38
Objevila se anketa o budoucí volbě prezidenta. Logicky jsem si vybral pana Zemana. Pak byl požadavek uvést číslo telefonu!! Tady jsem s anketou končil. Prostě si myslím, že slušný občan nemůže riskovat zneužití, či odvetu bojůvek stran blízkých zločinu. O hermanovinách, kalouskovinách a fialovinách víme své.

Anonym 31168 24.06.2017 10:35
Místo dalšího debužírování důchodců nadluh to chc začít důchodcům vyplácet zasloužené a spravedlivé důchody, za to,že pomohli lumpům k moci,převážně na holý zadek bejkovcem.Ušetřené miliardy použít na svižné splácení starými lumpy nasekaných dluhů.Pokud některý zlumpačelý důchodce bude proti výplatě zaslouženého důchodu remcat,tak mu ubalit pár ran okovanou násadou od krumpáče po hnubě a on remcat přestane.Chce to na zlumpačelé důchodce tvrdou ruku mladé generace.

Anonym 90186 23.06.2017 22:50
Rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena přivítá příští týden při jeho návštěvě Prahy premiér Bohuslav Sobotka. Se svým českým protějškem Milošem Zemanem se rakouská hlava státu sejde až v druhý den své návštěvy Prahy. Vyplývá to z programu Van der Bellena v Česku, který zveřejnily Pražský hrad a Úřad vlády.

Anonym 90186 23.06.2017 22:49
No ale to je opravdu škoda, že pan rezident Ruské federace a Čínské lidové republiky Ing. Zeman do Karlových Varů nepojede. Zvlášť když je tam tolik Rusů. Byl by mezi svými. Čapky ušanky by mohl holoubek sivý koupit, nějakou tu bižuterii, kdyby se náhodou měl potkat zase s nějakou královnou, ještě jich pár zbylo. Těch královen a kousků božuterie.
Též volkoboj ( a 1074; a 1086; a 1083; a 1082; a 1086; a 1073; a 1086; a 1081;), čiliž naganku, čímž se tloukli koně a mužici, tam třeba někde v nějakém antiku mají. To ale jen na Ovčáčka, kdyby zlobínkal, ale to snad nehrozí. On odezírá. Hlas svého pána.
Filmové festivaly samozřejmě JSOU snobská záležitost. Proto se taky dělají. Mimo jiné se dělají i kvůli filmům. Filmy jsou nutné zlo pro doprovodný průmysl s tričky a hrami a bylo by ideální, kdyby to šlo bez toho. Na druhou stranu ale natáčení filmů a jejich sledování lidi baví, takže do té fáze virtuální reality, že budou filmové festivaly bez filmů se ještě nějakou dobu nedostaneme. Při postupu technologie je jen otázka času, kdy Piráty z Karibiku 13 a další následné díly vyrobí nějaký program. V podstatě je to ale jedno. I kdybyste virtuálně vzkřísili Chaplina, je to taky umění.
Zeman ale oživil specifický žánr snobství. Kult pseudolidového primitivismu. Ne lidového. Pseudolidového. Recepce na ruském velvyslanectví nejsou snobské? Ale taková poctivá zabíjačka, to je lidové.
Zeman, který vzdělání celý život jen předstírá, celkem neví, co se snobstvím asi tak od počátku 19. století myslí. Jde v podstatě o překonávání psychologických a hlavně sociálních nejistot. Vypadat lépe, podobat se vyšší vrstvě, kam nepatřím, asi jako když měšťák buduje salónek po vzoru šlechty. Na filmových festivalech ale nikdo nemusí předstírat, že má vkus, že patří do vyšší vrstvy, prostě tam jen je, aby potkal jiné významné a jakoby významné. Též ústřice, že
Ale to není hřích, když lidé kolem nehladovějí, což ve Varech nehrozí.
Ale podnikatel a ministr a režisér a producent a další nemají co předstírat.
Jen Zeman předstírá. Bojí se setkat s lidmi. a bude hůř.

Anonym 90186 23.06.2017 22:45
Trumpova návštěva, kterou Varšava prezentuje jako úspěch polské diplomacie, se koná 6. července v rámci jeho cesty na dvoudenní summit skupiny velkých ekonomik G20, který začne o den později v Hamburku. Trump si podle polské prezidentské kanceláře osobně vybral náměstí Krasiských v centru Varšavy, kde pronese očekávaný projev.

Anonym 31168 23.06.2017 18:42
Tím,že lidovci pořád oblbují národ o nutnosti v takto rozprodané,rozkradené a astronomicky zadlužen=é zemi přijímat uprchlíky zaslouží vybít celé rody těchto vlastizrádných lumpů na katovských mučírnách s bezbřehou krutostí za vlastizradu a znárodňovat veškerý majetek těchto vlastizrádných rodů.

Anonym 90186 23.06.2017 00:39
Prezident Miloš Zeman dnes na Žofínském fóru oznámil, že pokud nevyhraje volby, které proběhnou v příštím roce, opustí politickou scénu. Poprvé po dlouhé době tak hlava státu potěšila část českých občanů. Jak se totiž zdá, není vůbec nereálné, že Zeman volby projede.

Anonym 31168 22.06.2017 13:44
Do voleb ještě hodně Čechů z jásotu pro Babiše vystřízliví.Pokud si komunisté dají do programu tvrdé znárodňování majetku všem lumpům co jej nepoctivě nahrabali mohou další volby vyhrát.

Anonym 90186 22.06.2017 12:24
Trump prostě nechce dát svým kritikům jakékoli další náboje.
Náš Virotik tedy má a bude mít se svým vysněným skamaráděním s DT dost velký problém. Proto přišel plán bé, tedy soukromá audience u Jejího Veličenstva královny Alžběty II. v Londýně. Ale to je holt spíše jen o fotce do rodinného alba. Vlivově je to o ničem. Stejně jako jeho dnešní setkání s bývalou Trumpovou manželkou paní Ivanou, která se v Praze zúčastnila galavečeru lobbistické organizace CZECH TOP 100 na Pražském hradě.
Ať se snaží, jak se snaží, Miloš Zeman bude pro Západ pořád jen pan Nikdo a zřejmě zůstane i nadále jen směšnou figurkou na šachovnici Kremlu.

Anonym 90186 22.06.2017 12:23
Americkou administrativu popuzují podle diplomatických zdrojů Zemanovy úzké vazby na Kreml. Američtí poradci proto Trumpovi doporučili, aby báťušku Zemana raději nepřijímal, ani se s ním nefotil. Pro Strýčka Sama je to nepřijatelné zejména v této době, kdy jej část jeho vlastních médií a zpravodajské komunity považuje za vazala Kremlu.
Trumpův tým údajně dožralo také to, když se dozvěděl, že si Zemanův poradce Martin Nejedlý chtěl najmout prestižní americkou lobbistickou agenturu, která dělala pro republikány a která měla za hromadu peněz dostat Virotika na setkání s prezidentem do Bílého domu.
Z téhle akce je v USA podle mých zdrojů poměrně velký skandál. Američané to prý vyšetřují jako jeden z dalších ataků Kremlu na úřad prezidenta USA.
Za velkou louží si už dávno vyhodnotili Miloše Zemana jako prapodivného kremelského fámula. A tak je jakákoli jeho aktivita pochopitelně dost nadzvedává ze židle, zvláště v této zjitřené době, kdy je Donald Trump napadán za údajné nadstandardní vazby s Ruskem.

Anonym 90186 22.06.2017 12:22
Miloš Zeman by podle mých zdrojů z diplomacie projev státníků NATO určitě stihl, dokonce neměl snad v té chvíli ještě ani upito Zemana vykolejilo něco jiného. Strýček Sam mu krátce před summitem poslal diskrétní, ale velmi důrazný vzkaz, že pokud se bude v Bruselu snažit přiblížit do blízkosti Trumpa i jen proto, aby mu v kuloárech na 20 vteřin podal ruku tak bude tvrdě odcloněn Trumpovým doprovodem.
Čili: pokud by se chtěl Virotik přišourat k Trumpovi, tak ho hoši ze secret service vynesou i s jeho hůlkou, z čehož by měl český prezident mezinárodní ostudu.
Zřejmě proto se pak Zeman uvedl do virózy a na projev už neměl odvahu a ani chuť jít
Zemana varovný vzkaz údajně dost šokoval a nebyl schopen v Bruselu chvíli ani mluvit. Teprve pak se zlil jako Dán a před kamerami pak blekotal něco o boji proti terorismu
Je třeba bojovat proti Islámskému státu, to za prvé. Je třeba zvýšit rozpočet armády, jako byl za mne, když jsem byl (v letech 19982002) premiérem. To za druhé. A na shledanou, řekl Zeman v Bruselu novinářům s dosti nevyrovnanou intonací v hlase.
A na dotaz, zda bude mluvit s Donaldem Trumpem, poznamenal pouze: Asi všichni s ním budeme mluvit.

Anonym 90186 22.06.2017 12:21
Jistě jste si už všimli, jak úpěnlivě se snaží Virotik Miloš Zeman dostat k Donaldu Trumpovi. Jak usiluje o nějaký byť jen malý a letmý kontakt s prezidentem Spojených států.
Zeman to totiž moc chce a také potřebuje.
Chce to, aby uspokojil své ambice být globálním státníkem, což je ale spíše důsledek jeho bo.delu v hlavě než nějaký zdravý úsudek a reálný stav.
A potřebuje to zejména proto, aby dokázal svým potenciálním voličům v Česku, že ve světě není přijatelný jen pro politbyro v Pekingu nebo pro politbyro Velkého Vladimiroviče Putina.
Jistě si také pamatujete, jak koncem května na setkání vrcholných politiků NATO v Bruselu odcházel Zeman nešťastný, že se nesetkal právě s Trumpem.
Tehdy jsme si všichni mysleli, že to bylo proto, že byl prostě opět pod parou a že pak nestíhal k Trumpovi ani dojít, či si dokonce jenom vyslechnout jeho projev
Jenže podle zdrojů blízkých ministerstvu zahraničí se to mělo celé trochu jinak. Na Zemanovy snahy dostat se k Trumpovi se totiž dost nelibě dívají jak samotný Trump, tak i americká diplomacie.

Anonym 90186 22.06.2017 10:33
Zeman podle Tipsportu a Chance příštím prezidentem nebude

Anonym 90186 22.06.2017 02:16
Andreje Babiše, poslance vyšetřovaného například kvůli údajnému dotačnímu podvodu nebo kvůli obcházení povinnosti platit daně, si pozvaly holky z finančního úřadu, jak je Babiš tituloval, v Krnově. Holky z finančního úřadu mi psaly, ať se stavím. Tak jsem tady, napsal PR tým Babiše na jeho FB profil. Na snímku, kterým se Babiš chlubí, je také patrný stoh jeho předvolebních brožur.
Nepozvaly si ho zřejmě na kontrolu ani k tomu, aby jim doložil své podivné finanční machinace. Pozvaly si ho kvůli tomu, aby se s ním vyfotily a vzaly si od něj brožurku, se kterou teď objíždí republiku a kde přibližuje svojí představu, jak ukončit demokracii v ČR.
Finanční úřady by přitom nyní pro Babiše měly být horkou půdou. Údajně by měly vyšetřovat korunové dluhopisy, kvůli kterým Babiš připravil stát o desítky milionů korun, kauzu Čapí hnízdo a další kauzy. Evidentně Andreje Babiše řádně dusí

Anonym 90186 22.06.2017 02:12
Policie zadržela tři lidi v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek Lesní správy Lány, což je příspěvková organizace kanceláře prezidenta.

Avyboje 31168 21.06.2017 17:29
ČSSD chce kopírovat po kdysi vládnoucích komunistech jejich komedii s Dubčekem.Pouze místo nebožtíka Dubčeka chtějí svojí pošramocenou pověst vylepšit Zaorálkem.ČSSD má už tak pošramocenou pověst,že jim toto lumpáctví úspěch nepřinese.Chce to revolucí dostat k moci tvrdou ruku
mladé generace.Ta pak se sedmadvacet roků vládnoucími lumpy tvrdě zatočí,za lumpácké zbídačení Česka.

Anonym 31168 21.06.2017 11:47
Při stávajícím zadlužení Česka a i při stávajícím zdražování se může vyplatit už jen investovat do nákupu kvalitního bejkovce a okovaných násad od krumpáče.Revoluci je třeba udělat včas,aby národ nemusel na zprovoznění katovských mučíren dělat veřžejnou sbírku.

Anonym 90186 21.06.2017 10:42
Prezident při návštěvě Velké Británie dokázal, že slušné chování je pro něj nepřekonatelný problém. Po návštěvě u Alžběty II. se Miloš Zeman rozhodl vyznamenat vojenské veterány RAF a české členy britských pozemních sil. Tam ovšem opět předvedl, jakou neúctu chová k lidem, kteří něco dokázali.Na Zemanovi je vidět, že se potýká s velkými problémy, které mu znemožňují vystupovat na veřejnosti reprezentativně. To si zažili i hrdinové z 2. světové války plukovník Rudolf Čapek, Anděla Haida, plukovník John Pemberton, plukovník Arnošt Polák, generálmajor Ivan Oto Schwarz a brigádní generál Miroslav Liškutín.
Na úvod si hlava státu otřela zpocenou tvář do dlaně, kterou posléze podávala oceněným veteránům. Došlo i na dohady Zemana s manželkou při předávání květiny. Prezident totiž nebyl schopen říct, za koho ji vlastně dává.
Nejsmutnějším momentem se ale stal okamžik, kdy Zeman hulvátsky odbyl jednoho z oceněných, ať se nevytahuje věkem, protože je přítomen starší člověk.

Anonym 31168 21.06.2017 09:12
Politický lidský dobytek co Česko zbídačuje se za sedmadvacet roků, díky troubovitosti obyčejného českého blba tak přemnožil,že to chce krutou revoluci a všechny tyto lumpy odporážet co nejkrutěji na katovských mučírnách.Začít u vlastizrádných lumpů z KDU.Ten dobytek už měl být odporažen dávno.

Anonym 90186 21.06.2017 03:01
Příchod léta ukazuje, že snaha Saúdské Arábie a jejích ropných spojenců výrazně zvýšit cenu ropy byla spíše jen snem. Během posledního měsíce se cena ropy propadla o téměř dvacet procent a pokles stále pokračuje. Navíc američtí těžaři zavádí nové systémy pro vrtání, díky nimž jsou schopni těžit při cenách ropy kolem 35 dolarů za barel.Na konci května prodloužily země sdružené v kartelu OPEC omezení těžby až do března 2018. K omezení se přidalo i dalších 10 zemí včetně Ruska. Denně kartel snižuje produkci o 1,8 milionu barelů. Ještě v květnu saúdský ministr energetiky tvrdil, že dané opatření bude stačit k tomu, aby cena ropy minimálně zůstala tam, kde je. S výjimkou několika květnových dnů se letos ropa obchodovala vždy nad 50 dolary za barel.
Již v květnu ale řada analytiků upozorňovala, že hlavní slovo tentokrát nebude mít kartel, ale američtí těžaři břidlicové ropy. Rostoucí ceny ropy znamenají, že se těžit surovinu vyplatí i jim, což ale tlačí její cenu opět dolů. Dosud byla bodem zlomu, kdy investovat do hloubení nových vrtů, právě cena kolem 50 dolarů. I to se ale začíná měnit. Těžaři postupně zavádějí nový efektivnější proces vrtání a přelomový bod se tak posouvá ještě níže, pohybuje se kolem 35 dolarů.

Anonym 90186 21.06.2017 01:42
Jana Nečasová dříve Nagyová je zase, nebožačka, už dlouhé měsíce nemocná. Je tak chorá, že se nemůže ani dostavit k soudu, kde se pro nemoc omluvila už v dubnu a v květnu a stále ještě se nám neuzdravila. A protože si nepřeje, aby jednání probíhalo bez ní, soudní řízení se zastavilo. Obvodní soud pro Prahu 1 má tedy smůlu a v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství nemůže pokračovat.
Soucitný občan by nad těmi dvěma nešťastníky málem zaplakal lítostí a začal se třást o jejich osud. Tak strašlivá únava, že hlavě státu zabrání v účasti na výročích významných pro naši republiku, není přece žádná sranda, to by mohlo vzít hrozné konce. A co paní nezdaněná kabelka Nečasová? Co když se nám ta křehká bytost už nikdy neuzdraví? Jeden aby se ustrachoval.
Leč neklesej na mysli, lide český. Naštěstí to tak zlé není. Radujme se! Smrtelně unavený pan prezident i vážně chorá paní expremiérová zázračně ožili a v dobré kondici si už v pondělí 19. června vesele přihýbali vínka na oslavě 76. narozenin Václava Klause.
A jelikož mezi gratulanty v Klausově institutu na Hanspaulce nechyběl ani primas český, kardinál Dominik Duka, nabízí se otázka, zda by to neměl ohlásit Vatikánu coby očitý svědek nepochybného zázraku. Aleluja!

Anonym 90186 21.06.2017 01:40
V neděli 18. června uctili naši státní představitelé v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou památku parašutistů, kteří po úspěšném atentátu na říšského protektora Heydricha zahynuli v chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Pietního aktu se dále zúčastnili například vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman nebo náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Tak, jak je to zvykem a jak se sluší a patří.
Slušelo by se ale samozřejmě, aby se při takové příležitosti dostavil i prezident republiky, položil věnec, pronesl pár slov, projevil úctu padlým hrdinům. Ničeho takového jsme se ale nedočkali. Pan prezident byl prý příliš unaven. Nejspíš ze své permanentní kampaně po všech Kotěhůlkách českých, kterou ale podle svých slov vůbec nevede. Taky to setrvalé metání urážek po kdekom, kdo se narcistické hlavě státu znelíbí, od novinářů až po občany využívající ústavního práva na veřejný protest, musí jednoho řádně odrovnat.
Ostatně, 8. května nedorazil ani na Vítkov, kde si lidé za účasti politických a vojenských špiček a válečných veteránů jako každého roku připomněli konec druhé světové války. Rovněž zde by byla kdykoli dříve nepřítomnost prezidenta bez vážných důvodů nepředstavitelná. Miloš Zeman, ten zdatný sportovec na rybníku i na běžkách, který se bez problémů cítí na dalších pět let na Hradě, byl ale opět skolen únavou.

Anonym 90186 21.06.2017 01:38
Mynářova oslava zavře Hrad. Zaplatí za to 180 tisíc

Anonym 31168 20.06.2017 17:57
Německá europoslankyně k nám chce zatahovat celé syrské vesnice.Tato sprostota ukazuje,že Česko musí povstat ke kruté revoluci a s bezbřehou krutostí odporážet všechny lumpy co níás do EU zatahli.Cíl Němců je zabrat Čechy by odsunuli do Izraele k odporažení Arabům.To.že zde sedmadvacet roků vládnou vlastizrádní lumpové a další lumpové se snaží dostat k moci ukazuje pořádnou trotlovitost Čechnů,protože rozumný národ by lumpy dávno od koryt vykopal a co nejkrutěji odporazil na katovských mujčírnách.

Anonym 31168 20.06.2017 14:46
Pokud nám sem naši vládní lumpové začnou zatahnovat migranty tak to chce krutou revoluci a při ní nevybíjet jen vlastizrádné lumpy,ale celé jejich rody,aby se ta vlastizrádnost nezatahovala do dalších generací.Chce to dostat k moci velice krutou ruku mladé generace místo zde sedmadvacet roků vládnoucích lumpů,kteří od údajné revoluce úspěšně tlačí Česko do státního bankrotu a pak k úplné likvidaci národa Čechů.

Anonym 90186 20.06.2017 12:24
To už snad veřejnoprávní televize nemyslí vážně. Tradiční tisková konference tiskového mluvčího hlavy státu, která proběhla dnes v 11:30, nebyla vysílána v přímém přenosu. Místo toho se Česká televize věnovala přenosu z brífinku premiéra Bohuslava Sobotky. Takovou drzost si nemůže nechat Jiří Ovčáček líbit.
Hradní tiskový mluvčí je přeci hned po prezidentovi nejdůležitějším mužem naší republiky a je nemyslitelné, aby veřejnoprávní médium, které vůči němu cítí zášť, nedávalo okamžitě prostor jeho myšlenkovým tokům.
Zřejmě se jedná o další štvavou kampaň, která pokračuje po dehonestujícím osočení z podivného nákupu dárků pro britskou královnu.
Česká televize již po několikáté nenechala Jiřího Ovčáčka promlouvat k národu, jak by si zasloužil. Nejdřív se prý jednalo o chybu přenosového vozu a dnes dostane přednost předseda vlády, který způsobil krizi, po níž byl nepřijatelně odvolán nejlepší ministr financí všech dob.
Kancelář prezidenta by měla vážně přemýšlet nad stížností k Radě ČT a žádat exemplární potrestání těch, kteří dopustili, aby tisková konference Jiřího Ovčáčka byla odvysílána až ze záznamu.
Pane mluvčí, cokoliv z tohoto textu můžete použít do svého kritického tweetu, který jistě chystáte.

Anonym 90186 20.06.2017 11:39
Spotřeba uhlí ve světě již třetím rokem klesá. Podle údajů v nové energetické ročence koncernu BP loni klesla spotřeba o 1,4 procenta po snížení o 2,7 procenta o rok dříve. K velmi rychlému odklonu od nejméně ekologického paliva dochází v Británii a Spojených státech, ale za bodem zlomu je spotřeba nejspíš už i v Číně.
Uhlí je prvním fosilním palivem, jehož spotřeba pravděpodobně dosáhla vrcholu a dále bude mít sestupnou tendenci. Dříve dominantní zdroj pro výrobu elektřiny a tepla ztrácí na oblibě hlavně kvůli nepříznivým ekologickým dopadům. Zatímco emise jemného prachu či oxidů dusíku a síry škodí na lokální úrovni, oxid uhličitý je hlavním podezřelým v případě globálních změn klimatu.
Velmi razantně se od spalování uhlí odvrátila Velká Británie, která (hlavně díky vysoké uhlíkové dani) dokázala srazit spotřebu během tří let o 70 procent. Spojené státy americké zaznamenaly během let 2015 a 2016 snížení spotřeby o 21 procent. Obě země nahrazují uhlí v energetice hlavně zemním plynem, v menší míře též solární a větrnou energií.

Kj 10921 20.06.2017 08:02
Kořalečník se v Anglii opět vyznamenal. Trapná návštěva u královny o které raději v británii ani nepsali. Zemana už raději nikam nejezdi, ostudy bylo dost!!

Anonym 94158 19.06.2017 22:54
Nejhorším prezidentem může být pes mafiánského pána.

 <<nové   starší>> 

1
filmy v kinechdvd filmyrubrikysvětlometysynonyma

Seznamka

Oficiální stránky dalších známých osobností

oficiální stránky Jana Volfová oficiální stránky Petr Mach oficiální stránky Ondřej Liška oficiální stránky Petr Havlík oficiální stránky František Pytloun oficiální stránky Radka Fišarová oficiální stránky Iva Hajnová

Další osobnosti | Jana Volfová | Petr Mach | Ondřej Liška | Petr Havlík | František Pytloun | Radka Fišarová | Iva Hajnová |

Popisy českých osobností pocházejí z oficiálních stránek osobnosti, nebo ze stránek wikipedia, nebo jsou vlastní tvorbou.

Vložit osobnost / Oficiální Stránky © OficialniStranky.cz / opravit údaj
Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Další podrobnosti